Identiteitskaart, Nederlandse Bijgewerkt: 02-04-2014

Iedere Nederlander (Nederlands staatsburger) heeft recht op een Nederlandse identiteitskaart. Het is mogelijk naast de Nederlandse identiteitskaart óók een paspoort te bezitten. Beide documenten zijn geldige legitimatiebewijzen.

Uitleg

Voor volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar geldt de legitimatieplicht. Om naar het buitenland te reizen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. Vanaf 9 maart 2014 zijn Nederlandse Identiteitskaarten (NIK) voor volwassenen 10 jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar blijven de documenten 5 jaar geldig. Het speciale jeugdtarief voor ID-kaarten voor kinderen t/m 13 jaar vervalt. Dit wordrt vervangen door één tarief voor personen van 0 tot 18 jaar.

Kinderen eigen reisdocument

Vanaf 26 juni 2012 moeten kinderen om te kunnen reizen een eigen reisdocument hebben. Voor kinderen tot 12 jaar is hiervoor toestemming nodig van de gezaghouders (zie link gezagsformulier). De kinderen moeten aanwezig zijn bij de aanvraag en ook een pasfoto overleggen. 

Meer informatie over de vereisten aangaande pasfoto's op reisdocumenten staan op deze website: www.paspoortinformatie.nl/nederlands/reisdocument/pasfoto

Vermissing vanaf 1-12-2013

Niet langer naar politie bij verlies of diefstal van identiteitsbewijs.
Inwoners van de gemeente  Maasdonk hoeven voor een verloren of gestolen identiteitsbewijs voortaan geen aangifte meer te doen bij de politie. Vanaf 1 december 2013 kunt u daarvoor bij de gemeente een verklaring van verlies of diefstal tekenen.

Inwoners van de gemeente Maasdonk kunnen dan ook in een moeite door een identiteitskaart aanvragen.
De gemeente neemt de melding en de aanvraag - zelfs als er sprake is van een misdrijf - direct in behandeling. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het van groot belang aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Valse meldingen

Valse meldingen worden streng aangepakt. Om misbruik te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente de melding van vermissing. Bij vermoeden van misbruik verwijst de gemeente de aanvrager door naar de politie voor nader onderzoek.

Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:

Wie kan het aanvragen 

Iedere Nederlander met een Nederlands staatsburgerschap.

Wanneer kunt u het aanvragen 

Als identiteitsbewijs en/of reisdocument.

Wat heeft u nodig 

 • Een goedgelijkende kleuren pasfoto. 
 • Alle eerder afgegeven paspoorten en/of identiteitskaarten die in uw bezit zijn en niet door de gemeente ongeldig zijn gemaakt. Een verlopen reisdocument kunt u ongeldig gemaakt terug krijgen. 
 • Indien u geen reisdocument heeft, dan moet uw identiteit aan de hand van andere bewijsstukken, zoals bijvoorbeeld uw rijbewijs, worden aangetoond. 
 • Met ingang van 1 december 2013 kunt u bij vermissing of diefstal van uw huidige ID-kaart direct aangifte doen bij de aanvraag van het nieuwe document aan de balie van het gemeentehuis. U hoeft hiervoor niet eerst naar de politie.
 • Voor kinderen onder de 12 jaar: de schriftelijke toestemming van de gezaghouders, dit zijn meestal de ouders of een voogd. De echtheid van de handtekeningen moet aangetoond worden door overlegging van een geldig legitimatiebewijs. 
 • Indien de aanvrager onder curatele staat, moet de curator een akkoord verklaring ondertekenen. 
 • Voor meer informatie kunt u terecht op deze website: www.paspoortinformatie.nl

Aanvragen 

Een identiteitskaart kunt u uitsluitend aanvragen bij de gemeente waar u woont en dient u persoonlijk aan te vragen aan de publieksbalie van de gemeente Maasdonk, Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen.

Voordat u naar het gemeentehuis komt dient u een afspraak te maken via internet www.maasdonk.nl/afspraak-maken/formulier of telefonisch via 073 534 21 00.

Er is een formulier beschikbaar (zie rechtsboven) waarmee gezaghouders toestemming geven voor een reisdocument voor kinderen tot 12 jaar.

Stappen en resultaat

 1. Een nieuwe Nederlandse identiteitskaart dient u persoonlijk aan te vragen in uw de woongemeente. 
 2. U overlegt de nodige bescheiden aan de baliemedewerker. De baliemedewerker stelt uw identiteit vast. 
 3. U zet uw handtekening op het foto- en handtekeningenformulier. 
 4. De ambtenaar controleert of u voorkomt in de signaleringslijst. 
 5. Voor een minderjarige tot 12 jaar moet toestemming gegeven worden door de ouder(s) of de voogd. Hiervoor kunt u gebruikmaken van een schriftelijke verklaring. 
 6. U kunt een beroep doen op de spoedprocedure voor een nieuw reisdocument. In de regel kunt u het document dan de volgende werkdag ophalen. Hierop kan geen garantie gegeven worden. Aan de spoedprocedure zijn extra kosten verbonden. Zie de legesverordening voor de hoogte van de kosten. 
 7. Na 5 werkdagen en binnen 3 maanden dient u de identiteitskaart persoonlijk op te halen. 
 8. Indien u de identiteitskaart niet binnen 3 maanden ophaalt, wordt de kaart vernietigd. 

Resultaat 

 • Uw aanvraag wordt goedgekeurd. U ontvangt een identiteitskaart. 
 • Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen. 

Doorlooptijd

5 dagen

Bezwaar en Beroep

Niet van toepassing.

Extra informatie

Onderstaande extra informatie is van toepassing:

Externe instanties 

Er zijn geen externe instanties bij betrokken. 

Vervolgacties 

Er zijn geen vervolgacties. 

Openbaarheid van informatie 

De informatie is niet openbaar.  

Wetten en regels 

Wetten en regels Regels over de Nederlandse identiteitskaart kunt u terugvinden in de Paspoortwet

Contact informatie

Informatie kunt u verkrijgen bij de Werkeenheid Publiekszaken van de gemeente Maasdonk via telefoonnummer 073 - 53 42 100. 

Leges (prijzen)

Actuele prijzen staan vermeld in hoofdstuk 2 (reisdocumenten) van de Legesverordening van de gemeente Maasdonk. Deze is te vinden op de website van de Overheid via de volgende link: decentrale.regelgeving.overheid.nl/CVDR/xhtmloutput/Historie/Maasdonk/326038/326038_1.html